Podmienky používania

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti K&P Solvers s. r. o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. K&P Solvers s. r. o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť.

 

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť K&P Solvers s. r. o. (IČO: 52558541, DIČ: 2121069984, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38800/P), so sídlom Laca Novomeského 2567/5 085 01 Bardejov. Túto webovú stránku tvoria webové stránky prevádzkované na doménach kpsolvers.net.

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť K&P Solvers s. r. o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

 

​Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok ďalšieho použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné konzultovať so spoločnosťou K&P Solvers s. r. o.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti K&P Solvers s. r. o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Nezáväzná objednávka/žiadosť – Kontaktný formulár

Objednávka/žiadosť o kontaktovanie realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka/žiadosť slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ - https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/
ZZ_2018_18_20180525.pdf

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke vo forme príspevkov používateľov, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť K&P Solvers s. r. o. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na https://www.kpsolvers.net/ochrana-osobnych-udajov.

Použitie cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na https://www.kpsolvers.net/cookies.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2021 K&P Solvers s.r.o. Všetky práva vyhradené.