Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov podľa "nariadenia GDPR" a "zákona č. 18/2018 Z. z."

 

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov (K&P Solvers s. r. o. so sídlom Laca Novomeského 2567/5 085 01 Bardejov,

IČO: 52558541, kpsolvers@gmail.com – podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov) chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu (https://www.kpsolvers.net/) poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

 

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“ - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf 

a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“ - 

https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

Vaše osobné údaje sú uložené v samostatných databázach alebo e-mailových schránkach uložených na serveroch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a prístupných len povereným oprávneným osobám cez samostatné prihlasovacie meno a silné heslo. Tieto dáta sú zálohované na dennej báze.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov typu „cookies“ sa dozviete na http://kpsolvers.net/cookies.

 

Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa (K&P Solvers s. r. o. so sídlom Laca Novomeského 2567/5 085 01 Bardejov, IČO: 52558541) ako aj prevádzku webhostingových služieb (Wix.com Ltd. so sídlom 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael) ako aj meranie návštevnosti webovej stránky (Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké) a prepojenie na sociálne siete.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

  • na prenosnosť osobných údajov;

  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu kpsolvers@gmail.com, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby.

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Osobné údaje firma K&P Solvers s.r.o., bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma K&P Solvers s.r.o., uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

 

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.